Tin Tức
Thứ 3, Ngày 25/06/2019, 15:00
Công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/06/2019

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương;

Xét báo cáo rà soát, cập nhật tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường của các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải quyết định:


     Điều 1. Công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định này kèm theo Phụ lục I, II, III và Phụ lục IV).

Tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ công bố trong Quyết định này không thay thế các biển báo hiệu đường bộ.

    Điều 2. Người tham gia giao thông có trách nhiệm tuân thủ: Quy tắc giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các quy định của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ và các quy định có liên quan khác.

    Điều 3. Giao phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông chủ trì, phối hợp Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát và báo cáo kịp thời để Sở Giao thông vận tải công bố bổ sung trong các trường hợp sau:

  1. Tình trạng kỹ thuật của đường bộ và các công trình đường bộ có thay đổi về tải trọng và khổ giới hạn khai thác (khi có hư hỏng xuống cấp, xảy ra sự cố, kiểm định, thử tải, xác định lại tải trọng khai thác hoặc các nguyên nhân khác) so với tải trọng, khổ giới hạn đã công bố tại Quyết định này;
  2. Khi các công trình cầu, đường được xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác;
  3. Định kỳ trước ngày 01 tháng 6 và ngày 01 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả rà soát tải trọng, khổ giới hạn và tình trạng kỹ thuật của các tuyến đường quản lý gửi Sở Giao thông vận tải để cập nhật, bổ sung.

     Điều 4. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng ban trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Giao thông vận tải, Giám đốc Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông, Trưởng Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Quyết định được đính kèm theo link này: 329QD-240619.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1787
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức