Cải cách hành chính
 
​     Căn cứ Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh ...
 
​         Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải ...
 
​     Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số ...
 
​     Thực hiện các quy định về báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả triển khai ...
 
​ ​    Căn cứ Công văn số 1519/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN ngày 06/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019,     ...
 
​​    Căn cứ Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vân chính quyền, xây dựng "Chính quyền thân thiện của  Nhân dân, do Nhân dân ...
 
​​    Ngày 30/12/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh BÌnh Dương ban hành Quyết định số 609/QĐ-SGTVT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Giao thông Vận tải phù hợp Tiêu ...
 
         Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ...
 
​     Căn cứ quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt ...
 
​    Căn cứ Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Bình Dương về việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ...
 
 
 
Ảnh
Video