Cải cách hành chính
 
​Báo cáo Cải cách hành chính quý I năm 2023_711-090323.signed.pdf
 
​Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023_696-080323.signed.pdf
 
​Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện năm 2023_697-080323.signed.pdf
 
​Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023_679-070323.signed.pdf
 
​Báo cáo Kết quả cải cách hành chính năm 2022.pdf
 
​Báo cáo tình hình áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 năm 2022.pdf
 
​Báo cáo Cải cách hành chính quý 3 năm 2022.pdf
 
​Báo cáo Cải cách hành chính 06 tháng năm 2022.pdf
 
​báo cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2022.pdf
 
 
 
Ảnh
Video