Cải cách hành chính
 
​Báo cáo công tác CCHC năm 2021.signed.pdf
 
​bao_cao_cai_cach_hanh_chinh_quy_III_2021.pdf
 
​2151-110621_Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021.signed.pdf
 
​Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính.signed.pdf
 
​851-120321_Báo cáo Kết quả Cải cách hành chính Quý I năm 2021.signed.pdf
 
​841-110321_Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021.signed.pdf
 
​Chính sách chất lượng năm 2021.pdf
 
​Mục tiêu chất lượng năm 2021.pdf
 
 
 
Ảnh
Video