Cải cách hành chính
 
          Thực hiện Công văn số 2018/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN ngày 13/11/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC năm 2023 và xây dựng kế hoạch CCHC ...
 
        Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III năm 2023, cụ thể như sau (3242-080923.signed.pdf)
 
​Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2015_ 360 QĐ-19062023.pdf
 
Thực hiện Công văn số 922/UBND-NC ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ;Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải ...
 
Thực hiện Công văn số 922/UBND-NC ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác ...
 
​Báo cáo Cải cách hành chính quý I năm 2023_711-090323.signed.pdf
 
​Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023_696-080323.signed.pdf
 
​Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện năm 2023_697-080323.signed.pdf
 
​Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023_679-070323.signed.pdf
 
 
 
Ảnh
Video