Cải cách hành chính
 
​Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2015_ 360 QĐ-19062023.pdf
 
Thực hiện Công văn số 922/UBND-NC ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ;Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải ...
 
​Báo cáo Cải cách hành chính quý I năm 2023_711-090323.signed.pdf
 
​Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023_696-080323.signed.pdf
 
​Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện năm 2023_697-080323.signed.pdf
 
​Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023_679-070323.signed.pdf
 
        Căn cứ Kế hoạch số 6691/KH-UBND ngày 30/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2023;​  ...
 
​Báo cáo Kết quả cải cách hành chính năm 2022.pdf
 
 
 
Ảnh
Video