Thông tin tuyên truyền
 
​​Đính kèm: ​530-010319.pdf
 
​​Đính kèm: ​513-260219.pdf
 
​​Đính kèm: ​328-300119.pdf
 
   Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện như sau:   1. Để thực hiện và tuyên truyền " Năm dân vận chính quyền" 2018, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế ...
 
    ​Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương  ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 với những mục đích và yêu cầu sau:​Nâng cao nhận thức của cán ...
 
   ​Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, với mục tiêu sau:​Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi ...
 
    Thực hiện việc báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành  năm 2018 như ...
 
​    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà nước theo quy định tại ...
 
    Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 1636/SKHĐT-TH ngày 13/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số ...
 
 
 
Ảnh
Video