Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 15/12/2023, 15:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2023

          Thực hiện Công văn số 2018/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN ngày 13/11/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC năm 2023 và xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024.

Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính (gọi tắt CCHC) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về xây dựng, ban hành kế hoạch Cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 6991/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2023; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-SGTVT ngày 27/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch CCHC của Sở đã xác định 15 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2023, qua đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng chuyên môn tham mưu triển khai. Kết thúc năm kế hoạch 2023, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành 15/15 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

2.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC

Để thực hiện một các đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải trong năm 2023, Sở đã ban hành các Kế hoạch:

Kế hoạch 243/KH-SGTVT ngày 27/01/2023 về việc cải cách hành chính 2023.

Kế hoạch 983/KH-SGTVT ngày 28/3/2023 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2023.

Kế hoạch 696/KH-SGTVT ngày 08/3/2023 về việc tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch số 679/KH-SGTVT ngày 07/3/2023 về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023.

 Kế hoạch số 553/KH-SGTVT ngày 24/02/2023 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương năm 2023.

Kế hoạch số 697/KH-SGTVT ngày 08/6/2023 Triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” của Sở Giao thông vận tải năm 2023.

Kế hoạch số 941/KH-BCĐQCDC ngày 27/3/2023 về việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2023.

Kế hoạch số 942/KH-SGTVT ngày 27/3/2023 về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.

 Công văn số 1966/SGTVT-VP ngày 12/6/2023 về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương thí điểm Mô hình hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. Sở GTVT đã ban hành Công văn số 900/SGTVT-VP ngày 22/03/2023 về việc đăng ký thí điểm sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. Ngày 19/4/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức hướng dẫn sử dụng thử nghiệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhận diện một số hạn chế của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để đề nghị cơ quan các bên liên quan phối hợp tháo gỡ. Sở Giao thông vận tải cũng đã đăng ký sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 26/5/2023.

          - Kế hoạch số 769/KH-SGTVT ngày 16/3/2022 về việc Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 1152/KH-SGTVT ngày 10/4/2023 về việc Triển khai công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Giao thông vận tải.

2.2. Về tổ chức các hội nghị, buổi họp giao ban công tác CCHC; công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, tại các cuộc họp, giao ban định kỳ, đột xuất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác CCHC năm 2023; đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ CCHC là một trong các cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Sở Giao thông vận tải, trong đó đồng chí Giám đốc Sở làm Trưởng ban, các thành viên là thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Ngày 24/05/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Bình Dương tập huấn cho gần 30 nhân viên bưu điện thuộc 09 bưu điện cấp huyện thực hiện thủ tục hành chính Đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

          3. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

Thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 696/KH-SGTVT ngày 08/3/2023 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, công tác CCHC tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức như:

          - Thực hiện tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử của Sở; Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các cuộc họp của đơn vị, các hội nghị tuyên truyền, sơ kết, tổng kết công tác của Sở.

- Công khai đầy đủ rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên cổng thông tin điện tử của Sở; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

4. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2023 về cải cách hành chính, Sở ban hành Kế hoạch số 3619/KH-SGTVT ngày 04/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2023. Trong đó sẽ tổ chức kiểm tra đối với 02 đơn vị là phòng chuyên môn thuộc Sở và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong tháng 10 năm 2023. Sở đã giao các phòng, đơn vị tự kiểm tra trong công tác CCHC theo đúng nội dung của Kế hoạch và báo cáo qua các cuộc họp giao ban Đảng ủy Sở, ngành hàng tháng. Qua công tác tự kiểm tra thấy được các phòng, đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, kịp thời tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành và nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, hiệu quả công việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể thế

1.1. Công tác xây dựng, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Sở thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2023, Sở Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo xây dựng 02 văn bản quy phạm phạm luật đang trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Tờ trình số 4028/TTr-SGTVT ngày 31/10/2023 trình UBND dự thảo Quyết định Ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

          - Tờ trình số 4064/TTr-SGTVT ngày 01/11/2023 trình UBND dự thảo Quyết định Ban hành Quyết định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

           Ngoài ra, Sở GTVT đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, đơn vị có ý kiến góp ý dự thảo “Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, đường Mỹ Phước – Bàu Bàng (từ ĐT.741 đến Quốc lộ 13) và đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng”.

          1.2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-SGTVT ngày 20/02/2023 về việc kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; trên cơ sở đó, Sở đã triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2023.

 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 89/SGTVT-VP ngày 09/01/2023 về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực để chuyển Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố.

1.3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các VBQPPL

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2023 về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị như:

- Kế hoạch số 288/KH-SGTVT ngày 03/02/2023 về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Giao thông vận tải;

- Kế hoạch số 426/ KH-SGTVT ngày 16/02/2023 về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2023;

- Kế hoạch số 463/KH-SGTVT ngày 20/2/2022 về việc kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023;

- Cử thành viên tham gia Tổ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 tại Công văn số 1159/SGTVT-VP ngày 10/4/2023.

Sở Giao thông vận tải đã tích cực triển khai phổ biến và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của các bộ, ngành cũng như của HĐND, UBND tỉnh. Trong đó tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Do thực hiện, quán triệt tốt nghị quyết của đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của các bộ, ngành, các văn bản QPPL được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực của xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Ngay từ đầu năm, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tiêu chí giải quyết nhanh, gọn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 1152/KH-SGTVT ngày 10/4/2023 về việc triển khai Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Giao thông vận tải, xác định cụ thể trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Đến nay, Sở đã triển khai hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ trong kế hoạch đã đề ra.

2.2. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Việc rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC luôn được thực hiện kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 983/KH-SGTVT ngày 28/03/2023 về việc rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 nhằm mục tiêu thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; đưa ra kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC, Sở Giao thông vận tải vẫn tiếp tục rà soát nhằm phát hiện TTHC, quy định hành chính chồng chéo, mâu thuẩn để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

2.3. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Hiện nay, theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh thì Sở có 131/131 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Năm 2023, Sở Giao thông vận tải cử 03 cán bộ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ luân phiên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại quầy 13,14,15 tầng 1 Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh; Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tận tình, tiếp nhận theo đúng thành phần hồ sơ đã công bố, có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm và am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công, có kỹ năng giao tiếp tốt, luôn có thái độ tận tình, khéo léo, giải thích rõ ràng để người dân được thông hiểu. Trình tự, thời gian, mức phí đối với từng loại thủ tục hành chính được công khai, minh bạch để người dân được biết. Sở khuyến khích việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.

          - Tính đến 01/12/2023, số hồ sơ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 67.133 hồ sơ, trong đó có 20.224 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4, chiếm tỷ lệ 30%. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 66.508/66.574 hồ sơ, đạt 99,9% (quá hạn 66 hồ sơ), cụ thể như sau:

          - Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 là 20.224 hồ sơ, đạt tỷ lệ 30%;

          - Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 42.714 hồ sơ, đạt tỷ lệ 63,6%.

- Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nề nếp, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định.

2.4. Về công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính (TTHC)

Sở Giao thông vận tải thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh. Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các Quyết định:

+ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương gồm 06 thủ tục hành chính gồm 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị khác.

+ Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương gồm 05 thủ tục hành chính gồm 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

+ Quyết định số 3138/QĐ -UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương gồm 04 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương.

Sau khi các TTHC được UBND tỉnh công bố, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm hành chính công tiến hành công bố, cập nhật  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận một cửa; đăng tải trên Trang tin thông tin điện tử của Sở (https://sgtvt.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx); trên trang thông tin điện tử của Trung tâm hành chính công tại địa chỉ: (https://dichvucong.binhduong.gov.vn)… để tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu và thực hiện.

2.5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đánh giá của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính trên cổng Thông tin điện tử của Sở (thư điện tử sgtvt@binhduong.gov.vn); trên facebook của Sở (https://www.facebook.com/SGTVTBD); Zalo (Sở Giao thông vận tải Bình Dương), Trong năm 2023, mỗi ngày Sở tiếp nhận, xử lý và trả lời rất nhiều câu hỏi và kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh vận tải; cấp đổi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô; cấp mã QR; Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trên hệ thống đường dây nóng 1022, trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận 100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 100% các phản ánh, kiến nghị được Sở Giao thông vận tải xử lý và trả lời kịp thời, đúng quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Về rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở

  Sở Giao thông vận tải đang trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 2932/TTr-SGTVT ngày 17/08/2023 về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương. Hiên tại đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại Công văn số 4109/SGTVT-VP ngày 06/11/2023.

  Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND, ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương. Hiện tại Sở Giao thông vận tải đang xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3.2. Tình hình quản lý biên chế

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ theo sự phân cấp của UBND tỉnh và giao biên chế hằng năm của Sở Nội vụ, trên cơ sở yêu cầu của từng vị trí việc làm để bố trí sử dụng một cách hợp lý và phát huy khả năng của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế được giao, Sở đã thực hiện tốt việc phân bổ sử dụng biên chế cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo công bằng, minh bạch và công khai.

​            3.3. Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc:

          Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của Sở được ban hành tại Quyết định số 404/QĐ-SGTVT ngày 23/9/2022 của Sở Giao thông vận tải.

3.4. Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý 

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, việc phân cấp quản lý tạo điều kiện cho ngành chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm, tính chủ động trong tác quản lý.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ công chức, viên chức

Trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, quản lý bằng nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác, quy tắc ứng xử… Qua đó Sở đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện công tác quản lý cán bộ công chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức:

+ Công tác tuyển dụng, tiếp nhận: Thực hiện đăng ký với Sở Nội vụ tuyển dụng 11 viên chức tại Trung tâm Quản lý và Điều  hành vận tải hành khách công cộng. Tiếp nhận 01 công chức từ Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng chuyển về. Thực hiện thủ tục cho 01 công chức về hưu.

+ Công tác sử dụng: Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ theo sự phân cấp của UBND tỉnh và trên cơ cở yêu cầu của từng vị trí việc làm, từng công việc để bố trí sử dụng con người một cách hợp lý và phát huy khả năng của mỗi người.

+ Công tác quy hoạch: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng và đơn vị thuộc Sở theo đúng quy định.

+ Công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức: Được thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định về quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Trong năm 2023, bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng; bổ nhiệm kéo dài thời gian 01 Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm.

+ Công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng và kỷ luật: Hàng năm, Sở đều triển khai và thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động.

+ Công tác thực hiện các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức: Các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động được thực hiện tốt đảm bảo các quyền lợi về chế độ chính sách cho người lao động như: thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên đối với 33 công chức, viên chức; đảm bảo các thủ tục, quyền lợi về bảo hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Sở.       

- Về tinh giản biên chế: Năm 2023, biên chế công chức của Sở Giao thông vận tải thực hiện theo đúng Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, quản lý bằng nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác, quy tắc ứng xử… Qua đó Sở đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện công tác quản lý cán bộ công chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng đào tạo năm 2023, thông báo đăng ký các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đến các phòng, đơn vị. Hiện tại có 22 đồng chí đã tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (21 đồng chí hệ không tập trung, 01 đồng chí hệ tập trung) tại Trường Chính trị tỉnh; 26 đồng chí tham gia lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4; 11 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ.

4.3. Về số lượng cấp phó tại các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Số lượng cấp phó đã được bổ nhiệm tại các phòng, đơn vị thuộc Sở được  thực hiện theo quy định hiện hành. Các phòng chuyên môn và các đơn vị trong Sở đã bố trí đúng số lượng cấp phó theo quy định.

5. Cải cách tài chính công

5.1.Việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Hàng năm, Sở thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trình Sở Tài chính phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội; công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả. Chủ động ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

5.2. Việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

 Sở Giao thông vận tải có 06 đơn vị trực thuộc (Bến xe khách tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Trung tâm GDNN-sát hạch lái xe, Đoạn quản lý và sửa chữa công trình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải HKCC). Các đơn vị này thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ, Trong đó:

01 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên; 01 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; 06/06 đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Về thực hiện quyền giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng của Chính phủ tại địa phương đã tạo bước chuyển biến lớn trong công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế này đã khuyến khích các đơn vị sự nghiệp chủ động xây dựng định mức, chế độ quản lý, chi tiêu sử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả; bố trí nhân lực theo yêu cầu công việc; mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; năng lực quản lý, chất lượng cung ứng dịch vụ công được nâng lên, thu nhập của người lao động tại các đơn vị được cải thiện đáng kể.

Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Sở và các đơn vị trực thuộc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy gọn, nhẹ, hiệu quả hơn; phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và từng tập thể, cá nhân trong việc khai thác các nguồn lực, tiết kiệm kinh phí để nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

- Để thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và cải cách hành chính, Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 679/KH-SGTVT ngày 07/3/2023 về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023;

 - Tiếp tục sử dụng có hiệu quả 06 phần mềm sau để giải quyết hồ sơ, công việc, thủ tục hành chính

           + Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

           + Phần mềm Quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe;

           + Phần mềm giám sát hành trình;

           + Phần mềm thẩm tra dự toán công trình giao thông;

           + Phần mềm kế toán; phần mềm hóa đơn tự in tại bộ phận một cửa;

           + Phần mềm cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp độ 4;

          - Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 100% các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công việc trên phần mềm.

          - Việc sử dụng chữ ký số điện tử trên văn bản của các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, cơ quan luôn được bảo đảm an toàn và bảo mật cao, rất thuận tiện và nhanh chóng trong việc ban hành các văn bản hành chính nhà nước.

          - 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ. Việc sử dụng thư điện tử công vụ luôn được đảm bảo an toàn, đúng mục đích chuyên môn công việc.

          - Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên được cập nhật kịp thời các tin tức, sự kiện của ngành, của các đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu đề ra.

            - Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện Công văn số 2506/UBND-HCC ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến, thì số lượng thủ tục hành chính đã cung cấp trên cổng dịch vụ công: 131 TTHC, Trong đó:

+ Dịch vụ công trực tuyến một phần 49/131 thủ tục chiếm tỷ lệ 37,4%;

+ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 58/131 chiếm tỷ lệ 44,27%.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 553/KH-SGTVT ngày 24/02/2023 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức cũng như các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Tiến hành xây dựng: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác cải cách hành chính luôn được được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về CCHC. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Kế hoạch CCHC của Sở. Đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng Dịch vụ công Quốc gia được triển khai đồng bộ từ đầu năm 2023, tuy nhiên số lượng hồ sơ phát sinh hằng ngày vẫn còn thấp so với nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa (đạt tỷ lệ 5,91%).

2.2. Nguyên nhân

Người dân chưa quen việc tạo tài khoản và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia đặt biệt đối với trường hợp người lớn tuổi, không sử dụng điện thoại, người ít am hiểu công nghệ thông tin; Số lượng hồ sơ đổi GPLX mô tô chiếm tỷ trọng khoảng 30%/tổng số hồ sơ nhận tại Bộ phận một cửa, Tuy nhiên, trên Cổng https://dvc4.gplx.gov.vn hiện nay chỉ thực hiện đổi GPLX ô tô, chưa thực hiện đổi GPLX trực tuyến đối với mô tô.

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

          Tiếp tục thực hiện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của Sở Nội vụ về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện toàn diện trên 6 nội dung là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp; nâng cao chất lượng tham mưu, công tác soạn thảo văn bản quy  phạm pháp luật của các cơ quan chủ trì, trong đó chú trọng quy trình xây dựng, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo 100% văn bản đã ban hành được kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những văn bản vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng... theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công dân và tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính theo kế hoạch đã đề ra;

5. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo các phòng, đơn vị trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành, Trung ương của tỉnh, tiếp tục rà soát, kiểm soát tham mưu với UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính;

6. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc, thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở;

7. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cánh hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở Giao thông vận tải./.

Tải về 4640-081223.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền