Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 08/06/2023, 12:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/06/2023

Thực hiện Công văn số 922/UBND-NC ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính (gọi tắt là CCHC) 06 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về xây dựng, ban hành kế hoạch Cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 6991/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2023; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-SGTVT ngày 27/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Cải cách hành chính năm 2023. Kế hoạch CCHC của Sở đã xác định 15 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2023, qua đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng chuyên môn tham mưu triển khai.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

2.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC

Để thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải trong năm 2023, Sở đã ban hành các Kế hoạch:

- Kế hoạch số 243/KH-SGTVT ngày 27/01/2023 về việc Cải cách hành chính năm 2023.

- Kế hoạch số 533/KH-SGTVT ngày 24/2/2023 về việc Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải.

- Kế hoạch số 697/KH-SGTVT ngày 08/3/2023 về việc Triển khai xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện" của Sở Giao thông vận tải năm 2023.

- Căn cứ Công văn số 576/VPUB-HCC ngày 27/3/223 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, ngày 19/05/2023, Sở GTVT đã xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 131 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Công văn số 1600/SGTVT-VP và Công văn số 1601/SGTVT-VP; lấy ý kiến góp ý 20 thủ tục hành chính cấp huyện, xã đối với 09 UBND cấp huyện tại Công văn số 1235/SGTVT-VP ngày 17/04/2023 (lần 1), Công văn số 1547/SGTVT-VP ngày 09/5/2023 (lần 02). Đến nay đã có 04 UBND cấp huyện trả lời.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương thí điểm Mô hình hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Bình Dương thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. Sở GTVT đã ban hành Công văn số 900/SGTVT-VP ngày 22/03/2023 về việc đăng ký thí điểm sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. Ngày 19/4/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức hướng dẫn sử dụng thử nghiệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhận diện một số hạn chế của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để đề nghị cơ quan các bên liên quan phối hợp tháo gỡ. Sở Giao thông vận tải cũng đã đăng ký sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kể từ ngày 26/5/2023.

2.2. Về tổ chức các hội nghị, buổi họp giao ban công tác CCHC; công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, tại các cuộc họp, giao ban định kỳ, đột xuất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác CCHC năm 2023; đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ CCHC là một trong các cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Ngày 24/05/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Bình Dương tập huấn cho gần 30 nhân viên bưu điện thuộc 09 bưu điện cấp huyện thực hiện thủ tục hành chính Đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

Thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 696/KH-SGTVT ngày 08/3/2023 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, công tác CCHC tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức như:

- Thực hiện tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử của Sở; Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các cuộc họp của đơn vị, các hội nghị tuyên truyền, sơ kết, tổng kết công tác của Sở.

- Công khai đầy đủ rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên cổng thông tin điện tử của Sở; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

4. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải đã lồng ghép nội dung kiểm tra cải cách hành chính và Kế hoạch công tác cải cách hành chính được ban hành từ đầu năm. Từ đó giúp các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của ngành.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể thế

1.1. Công tác xây dựng, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Sở thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Triển khai Công văn số 2367/STP-VBTT ngày 13/12/2022 của Sở Tư Pháp về việc lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. Sở Giao thông vận tải đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải. Kết quả, có 01 văn bản có thời điểm hết hiệu lực, thời điểm bắt đầu ngưng hiệu lực trong năm 2022 (tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

2. Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực của xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Ngay từ đầu năm, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các phòng, đơn vị rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tiêu chí giải quyết nhanh, gọn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

2.2. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Việc rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC luôn được thực hiện kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch số 28/03/2023 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 nhằm mục tiêu thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; đưa ra kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC, Sở Giao thông vận tải vẫn tiếp tục rà soát nhằm phát hiện TTHC, quy định hành chính chồng chéo, mâu thuẫn để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

2.3. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Năm 2023, Sở Giao thông vận tải tiếp tục cử 03 cán bộ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ luân phiên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại quầy 13,14,15 tầng 1 Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh; Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tận tình, tiếp nhận theo đúng thành phần hồ sơ đã công bố, có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm và am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công, có kỹ năng giao tiếp tốt, luôn có thái độ tận tình, khéo léo, giải thích rõ ràng để người dân được thông hiểu. Trình tự, thời gian, mức phí đối với từng loại thủ tục hành chính được công khai, minh bạch để người dân được biết. Sở khuyến khích việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.

          - Trong kỳ báo cáo, số hồ sơ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 27.011 hồ sơ, trong đó có 9.181 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, chiếm tỷ lệ 34%. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 26.392/26.422 hồ sơ, đạt 99% (quá hạn 30 hồ sơ), cụ thể như sau:

          - Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 3 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0,03%;

          - Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 là 9.178 hồ sơ, đạt tỷ lệ 34%;

          - Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 13.634 hồ sơ, đạt tỷ lệ 50%.

- Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nề nếp, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định.

2.4. Về công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính (TTHC)

Trong kỳ báo cáo cáo, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 16/05/2023 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương. Theo đó, Sở GTVT đang quản lý 169 TTHC, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thông tin thủ tục hành chính cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể:

- 131 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT;

- 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị khác.

Sau khi các TTHC được UBND tỉnh công bố, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm hành chính công tiến hành công bố, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận một cửa; đăng tải trên Trang tin thông tin điện tử của Sở (https://sgtvt.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx); trên trang thông tin điện tử của Trung tâm hành chính công tại địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn để tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu và thực hiện.

2.5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đánh giá của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính trên cổng Thông tin điện tử của Sở (thư điện tử sgtvt@binhduong.gov.vn); trên facebook của Sở (https://www.facebook.com/SGTVTBD); Zalo (Sở Giao thông vận tải Bình Dương). Hàng ngày, Sở tiếp nhận, xử lý và trả lời rất nhiều câu hỏi và kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh vận tải; cấp đổi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô; Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trên hệ thống đường dây nóng 1022, trong 06 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận 68 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (hầu hết là phản ánh hiện trường). 100% các phản ánh, kiến nghị được Sở Giao thông vận tải xử lý và trả lời kịp thời, đúng quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Về rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND.

3.2. Tình hình quản lý biên chế

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ theo sự phân cấp của UBND tỉnh và giao biên chế hằng năm của Sở Nội vụ, trên cơ sở yêu cầu của từng vị trí việc làm để bố trí sử dụng một cách hợp lý và phát huy khả năng của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế được giao, Sở đã thực hiện tốt việc phân bổ sử dụng biên chế cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo công bằng, minh bạch và công khai.

            3.3. Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc:

          Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của Sở được ban hành tại Quyết định số 404/QĐ-SGTVT ngày 23/9/2022 của Sở Giao thông vận tải.

3.4. Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý 

Sở Giao thông vận tải tích cực thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, việc phân cấp quản lý tạo điều kiện cho ngành chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm, tính chủ động trong tác quản lý.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ công chức, viên chức

Trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, quản lý bằng nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác, quy tắc ứng xử… Qua đó Sở đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện công tác quản lý cán bộ công chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ theo sự phân cấp của UBND tỉnh và trên cơ cở yêu cầu của từng vị trí việc làm, từng công việc để bố trí sử dụng con người một cách hợp lý và phát huy khả năng của mỗi người. Năm 2023, Sở Giao thông vận tải thực hiện đăng ký với Sở Nội vụ tuyển dụng 07 viên chức Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Công văn số 464/SGTVT-VP ngày 20/02/2023.

4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, quản lý bằng nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác, quy tắc ứng xử… Qua đó Sở đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện công tác quản lý cán bộ công chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc. Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng đào tạo năm 2023, thông báo đăng ký các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đến các phòng, đơn vị. Trong kỳ báo cáo, Sở đã cử 09 công chức, viên chức tập huấn quản lý, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, 01 công chức Một cửa tham gia Lớp tập huấn kỹ năng

4.3. Về số lượng cấp phó tại các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Số lượng cấp phó đã được bổ nhiệm tại các phòng, đơn vị thuộc Sở được  thực hiện theo quy định hiện hành. Các phòng chuyên môn và các đơn vị trong Sở đã bố trí đúng số lượng cấp phó theo quy định.

5. Cải cách tài chính công

5.1.Việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Trong kỳ báo cáo, Sở thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trình Sở Tài chính phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội; công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả. Chủ động ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

5.2. Việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế khác

Sở Giao thông vận tải có 06 đơn vị trực thuộc (Bến xe khách tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Trung tâm GDNN-sát hạch lái xe, Đoạn quản lý và sửa chữa công trình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải HKCC). Các đơn vị này thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ, Trong đó:

01 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên; 01 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; 06/06 đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Về thực hiện quyền giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng của Chính phủ tại địa phương đã tạo bước chuyển biến lớn trong công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế này đã khuyến khích các đơn vị sự nghiệp chủ động xây dựng định mức, chế độ quản lý, chi tiêu sử dụng kinh phí hợp lý, hiệu quả; bố trí nhân lực theo yêu cầu công việc; mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; năng lực quản lý, chất lượng cung ứng dịch vụ công được nâng lên, thu nhập của người lao động tại các đơn vị được cải thiện đáng kể.

Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Sở và các đơn vị trực thuộc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy gọn, nhẹ, hiệu quả hơn; phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và từng tập thể, cá nhân trong việc khai thác các nguồn lực, tiết kiệm kinh phí để nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

- Để thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và cải cách hành chính, Sở đã ban hành Kế hoạch số 679/KH-SGTVT ngày 07/3/2023 và tiếp tục sử dụng có hiệu quả 08 phần mềm sau để giải quyết hồ sơ, công việc, thủ tục hành chính:

           + Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc;

           + Phần mềm Quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe;

           + Phần mềm đổi giấy phép lái xe cấp độ 3;

           + Phần mềm giám sát hành trình;

           + Phần mềm Quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ (GovOne)

           + Phần mềm thẩm tra dự toán công trình giao thông,

           + Phần mềm kế toán; phần mềm hóa đơn tự in tại bộ phận một cửa;

           + Phần mềm cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cấp độ 3,4;

          - Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 100% các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công việc trên phần mềm.

          - Việc sử dụng chữ ký số điện tử trên văn bản của các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, cơ quan luôn được bảo đảm an toàn và bảo mật cao, rất thuận tiện và nhanh chóng trong việc ban hành các văn bản hành chính nhà nước.

          - 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ. Việc sử dụng thư điện tử công vụ luôn được đảm bảo an toàn, đúng mục đích chuyên môn công việc.

          - Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên được cập nhật kịp thời các tin tức, sự kiện của ngành, của các đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu đề ra.

  - Thực hiện yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc rà soát danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến và không nhận hồ sơ giấy. Sở Giao thông vận tải đã rà soát, thống kê, đăng ký danh mục 58/131 thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và danh mục TTHC đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy tại Công văn số 1703/SGTVT-VP ngày 23/05/2023.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 553/KH-SGTVT ngày 24/02/2023 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 để nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức cũng như các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Tiến hành xây dựng: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác cải cách hành chính luôn được được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về CCHC. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Kế hoạch CCHC của Sở. Đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Một số dịch vụ công trực tuyến toàn phần có phát sinh hồ sơ nhưng chưa nhiều hoặc chưa phát sinh hồ sơ do không có nhu cầu từ các tổ chức, cá nhân.

2.2. Nguyên nhân

Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính mức trực tuyến toàn phần còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KỲ TIẾP THEO

          Tiếp tục thực hiện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của Sở Nội vụ về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện toàn diện trên 6 nội dung là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nâng cao chất lượng tham mưu, công tác soạn thảo văn bản quy  phạm pháp luật của các cơ quan chủ trì, trong đó chú trọng quy trình xây dựng, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo 100% văn bản đã ban hành được kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những văn bản vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng... theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công dân và tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính theo kế hoạch đã đề ra;

5. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo các phòng, đơn vị trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành, Trung ương của tỉnh, tiếp tục rà soát, kiểm soát tham mưu với UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính;

6. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc, thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở;

7. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cánh hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kỳ tiếp theo của Sở Giao thông vận tải./.

(Kèm theo  Tải về Báo cáo CCHC 6 tháng_1949-08062023.signed.pdf).​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền