Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 07/03/2022, 12:00
Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/03/2022

        Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

        Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

         Căn cứ Kế hoạch số 360/KH-SGTVT ngày 28/01/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc Cải cách hành chính năm 2022,

        Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải Bình Dương xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, gồm các nội dung chính như sau: (Kèm theo  Tải về Kế hoạch 645-070322.pdf ).

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền