Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 28/01/2019, 17:00
Báo cáo công tác tuyên truyền “ Năm dân vận chính quyền” 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/01/2019
   Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện như sau:

   1. Để thực hiện và tuyên truyền " Năm dân vận chính quyền" 2018, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 3153/SGTVT-VP ngày 25/7/2018.

   2. Về công tác tuyên truyền:​

   Sở Giao thông vận tải tổ chức học tập cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong ngành GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng ( là Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ) Nghị quyết TW7 khóa XII ( Nghị quyết số 28-NQ/TW: cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 27-NQ/TW:  về cải cách chính sách tiền lương; Nghị quyết 26-NQ/TW : về công tác cán bộ ).

​   Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền " Năm dân vận chính quyền" 2018 của Sở Giao thông vận tải./.


Chi tiết được đính kèm theo link này:  Tải về 3308-310718.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền