Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 26/01/2018, 17:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/01/2018

    Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với mục tiêu cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, xây dựng "Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân""Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ".

2. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; hoàn thiện và đưa vào vận hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục đã phê duyệt.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên tuyền về quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, thực hiện.

5. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Chi tiết nội dung được đính kèm theo link này:  Tải về 310-260118.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền