Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 
Số Ký hiệu:
41/2021/TT-BTGTV 
Ban hành:
31/12/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy diinhdj về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video