Chức Năng Nhiệm Vụ
 
​I. CHỨC NĂNG         Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠNCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2017 14:00NoĐã ban hành
Ảnh
Video