Tin Tức
Thứ 2, Ngày 08/02/2021, 17:00
Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 8, tháng 9 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2021

          Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

          Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương;

        Thực hiện Công văn số 2864/UBND-KTN ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường theo dõi, giám sát đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

        Theo Báo cáo số 45/TrT-KH và Báo cáo số 46/TrT-KH ngày 01/02/2021 của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng về việc báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải trên TBGSHT tháng 8, tháng 9 năm 2020.

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, quyết định:

​        - Thu hồi phù hiệu xe 01 (một) tháng từ ngày 18/02/2021 đến ngày 18/3/2021 đối với 97 phương tiện của 49 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ theo quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ trong tháng 6 năm 2020 (danh sách các phương tiện vi phạm kèm theo 38QĐ-080221.pdf).

        - Giao Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi phù hiệu xe của các phương tiện nêu trên; lập và giao biên bản thu hồi phù hiệu cho các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm. Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý theo quy định đối với các trường hợp phương tiện còn sử dụng phù hiệu bị thu hồi nêu trên.

       - Giao Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện bị thu hồi phù hiệu trên và báo cáo ngay về Sở Giao thông vận tải trường hợp phương tiện tiếp tục vận chuyển trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.

      - Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm trong quyết định có trách nhiệm nộp lại phù hiệu xe vi phạm trên về Sở Giao thông vận tải (thông qua Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái) trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ký Quyết định thu hồi phù hiệu. Trường hợp không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu, Sở Giao thông vận tải sẽ xử lý theo quy định.

     - Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Giao thông vận tải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức