Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 22/01/2021, 10:00
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2021

​ Căn cứ Quyết định số 6448/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2021;

 Thực hiện công văn số 107/UBND-NC ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xây dựng và báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, với mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với triển khai Đề án thành phố thông minh Bình Dương.

4. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định.


Đính kèm theo Kế hoạch: 1. Tải về 343-220121.signed.pdf

                                          2.  Tải về phu_luc_KH343.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền