Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 25/02/2020, 09:00
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2020

​     Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 6793/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020,

     Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, với mục tiêu sau:

    ​1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

     2. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại;

    3. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; đẩy mạnh và bổ sung thêm thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo danh mục đã phê duyệt;

    4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên tuyền về quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, thực hiện;

    5. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính của Sở.


Đính kèm kế hoạch:  Tải về 286-220120.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền