Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 02/01/2020, 15:00
Báo cáo Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001 tại sở giao thông vận tải năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2020

         Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Qui định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Căn cứ Kế hoạch số 1642/KH-UBND ngày 16/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019;

Thực hiện Công văn số 82/TĐC-NV, ngày 21/10/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001;

         Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện như sau: (đính kèm kế hoạch:  Tải về 4326-221119.signed.pdf )

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền