Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 03/10/2019, 09:00
Căn cứ quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Căn cứ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/10/2019

    Căn cứ Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Bình Dương về việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2021,

    Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch xây dựng chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông Vận tải năm 2019 với mục đích và yêu cầu như sau:​

    1. Mục đích

    Thực hiện việc chuyển đổi từ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 lên Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng, duy trì, cải tiến, công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

Nhằm từng bước hệ thống hóa các Quy trình xử lý công việc một cách hợp lý, khoa học, nhằm tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn dịch vụ của cá nhân, tổ chức

     2. Yêu cầu

    - Các Phòng chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng các quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo đúng theo nội dung của Thủ tục hành chính đã ban hành.

    - Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu trong việc chủ động rà soát, cập nhật các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi phụ trách đã được cấp có thẩm quyền công bố; kịp thời chuẩn hóa các Quy trình ISO, tài liệu, hồ sơ theo hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo sự tham gia của người đứng đầu trong việc triển khai xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

    - Các Phòng chuyên môn tham gia đào tạo, tập huấn ISO đầy đủ, đúng đối tượng và vận dụng hiệu quả vào hoạt động của cơ quan sau khi đào tạo; thường xuyên rà soát, chỉnh sửa và bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết những nội dung công việc theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật, chậm nhất sau 30 ngày văn bản có hiệu lực.

    - Mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm công việc thực hiện để nhằm duy trì, áp dụng ISO hiệu quả nhất.

    - Mỗi hệ thống quản lý chất lượng áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Giao thông Vận tải năm 2019 đáp ứng được mục tiêu: 100% Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và các hoạt động nội bộ liên quan nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan phải được xây dựng và áp dụng trong hệ thống quản lý chất lượng.


Chi tiết kế hoạch được đính kèm theo link này:  Tải về 3541-031019.signed.pdf​​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền