Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 25/11/2019, 09:00
Công bố Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2019

     Căn cứ quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-ƯBND, ngày 10/05/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-ƯBND, ngày 17/05/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương;

     Căn cứ tính hiệu quả trong việc xây dựng, áp dụng và cải tiến thường xuyên hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải quyết định:

     Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Giao thông vận tải phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 565/QĐ-SGTVT ngày 21/11/2018.

     Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Ban Chỉ đạo ISO, các phòng chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc Sở thường xuyên triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo phạm vi đã công bố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Đính kèm Quyết định và Bản công bố theo link này:  Tải về 284QD-300519.pdf​​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền