Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 19/02/2020, 09:00
Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình "Chính quyền than thiện, Công sở thân thiện" của Sở Giao thông vận tải năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2020

​​    Căn cứ Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vân chính quyền, xây dựng "Chính quyền thân thiện của  Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân" và "Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020;

    Căn cứ Công văn số 3085/UBND-VX ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về triển khai công tác dân vận của chính quyền và xây dựng mô hình Chính quyền thân thiện,  Công sở thân thiện theo Kế hoạch 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh,

    Căn cứ Kế hoạch số 3392/KH-SGTVT ngày 27/9/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai công tác dân vận của chính quyền và xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện giai đoạn 2016 -2020,

    Sở Giao thông vận tải triển khai kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện" Sở Giao thông vận tải năm 2020, với mục đích như sau:

  • ​Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm trong nhận thức, trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới; là cơ sở, tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Sở Giao thông vận tải;
  • Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, trên tinh thần "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân " theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; từng bước chuyển Chính quyền quản lý sang Chính quyền phục vụ thân thiện, trọng dân, gần dân; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân; tạo dựng môi trường lành mạnh trong việc phục vụ  người dân và doanh nghiệp.

Đính kèm kế hoạch:  Tải về 526-190220.signed.pdf
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền