Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 24/01/2019, 15:00
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/01/2019

    ​Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương  ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 với những mục đích và yêu cầu sau:

  • Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, mục tiếu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 6231/KH-ƯBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2019 và Kế hoạch số 216/KH-SGTVT ngày 21/01/2019 về cài cách hành chính năm 2019 của Sở;
  • Tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công của Sở trên địa bàn tỉnh. Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh Bình Dương.
  • Thực hiện công tác tuyên truyền thiết thực, có hiệu quả; phong phú về nội dung và hình thức, các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. Chủ yếu tập trung tuyên truyền đến các đối tượng là tổ chức, công dân và cán bộ trực tiếp giải quyết các công việc có liên quan đên dịch vụ hành chỉnh công của Sở;
  • Nôi dung tuyên truyền phải gắn với lộ trình triển khai thực hiện các mục tiêu nhiêm vụ Ke hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; kết hợp việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc ngành quản lý;
  • Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhàm mang lại hiệu quả cao nhất.
Chi tiết Kế hoahc5 được đính kèm theo link này: ​ Tải về 262-240119.pdf
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền