Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 30/01/2018, 10:00
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/01/2018

    Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương  ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 với những mục đích sau:

    - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch sổ 5923/KH-ƯBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 và Kế hoạch số 310/KH-SGTVT ngày 26/01/2018 về cải cách hành chính của Sở năm 2018

    - Tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công của Sở trên địa bàn tĩnh. Góp phàn cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Dương.


     Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018​ bao gồm những nội dung sau:

    1.Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, trung ưomg

    ​2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của tỉnh

    3. Các nội dung tuyên truyền khác như:

 • Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 • Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính.
 • Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng lĩnh vực, lấy sự hài lòng cụa doanh nghiệp, người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chírĩhr^ ^
 • Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thứg^ỹluạtv

  đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chứỏJàftế^đẶịj khen thưởng, kỷ luật.                                                                                                                                             ^ /y
 • Quyền và nghĩa vụ của công dân ứong mối quan hệ với cơ quan nhq íttj£c; vai trò tham gia giám sát của người dân; trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giám sát công tác cải cách hành chính ờ các cấp.
 • Việc thực hiện cơ chế một cửa; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
 • Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan, đom vị và tổ chức, cá nhân; các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính.
 • Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan đến các bước thực hiện, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.
 • Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua mạng Internet, ứng dụng chính phủ điện tử.​

    

Chi tiết công văn được đính kèm tại đây:  Tải về 335-300118.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền