Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 01/03/2018, 09:00
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2018

    Thực hiện việc báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 như sau:

    1. Về kế hoạch cải cách hành chính

    Nhằm định hướng mục tiêu và đảm bảo thực hiện tốt công tác CCHC năm 2018 và thực hiện các nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tỉnh giao. Sở Giao thông vận tải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đã kịp thời triển khai các nội dung chương trình cải cách hành chính năm 2018 của Uy ban nhân dân tỉnh; Sở đã xây dựng triển khai và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính số 310/KH- SGTVT ngày 26/01/2018 của ngành giao thông vận tải năm 2018, nội dung kế hoạch xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh.

    2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

    Tăng cường sự lãnh đạo, chi đạo điều hành một cách đồng bộ giữa cấp ủy Đảng và Giám đốc Sở trong việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Đưa nội dung cải cách hành chính vào tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đon vị và của từng cá nhân.

    Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời.

    3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

    Sở đã ban hành Kẹ hoạch số 335/KH-SGTVT ngày 30/01/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Sở Giao thông vận tải triển khai công tác cải cách hành chính theo Ke hoạch cải cách hành chính năm 2018 như đã Ban hành Quyết định số 91/QĐ-SGTVT ngày 01/3/2018 về Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018; Quỵết định số 16 /QĐ-SGTVT ngày 09/01/2018 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.

    4. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

    Công tác kiểm tra cải cách hành chính định kỳ đối với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc được lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và được kiểm tra giám sát tại các cuộc họp giao ban, chi bộ hàng tháng.


Chi tiết Công văn được đính kèm theo link này:  Tải về 566-010318.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền