Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 29/11/2018, 09:00
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2018

    Thực hiện việc báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành  năm 2018 như sau:

    1. Về kế hoạch cải cách hành chính

    Nhằm định hướng mục tiêu và đảm bảo thực hiện tốt công tác CCHC năm 2018 và thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Sở Giao thông vận tải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đã kịp thời triển khai các nội dung chương trình cải cách hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở đã xây dựng triển khai và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính số 310/KH-SGTVT ngày 26/01/2018 của ngành giao thông vận tải năm 2018, nội dung kế hoạch xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

    2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

    Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành một cách đồng bộ giữa cấp ủy Đảng và Giám đốc Sở trong việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Đưa nội dung cải cách hành chính vào tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị và của từng cá nhân.

    Tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính tập trung, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

    Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời.

    3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

    Sở đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-SGTVT ngày 30/01/2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Phối hợp với Đội thanh niên tình nguyện của Trung tâm hành chính công tham gia tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; cán bộ hướng dẫn thao tác mẫu tại Bộ phận một cửa để người dân biết và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; lồng ghép tuyên truyền trong công tác khảo sát mức độ hài lòng; thường xuyên cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, website Sở.

    4. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

    Công tác kiểm tra cải cách hành chính định kỳ đối với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc được lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và được kiểm tra giám sát tại các cuộc họp giao ban, chi bộ hàng tháng.


Chi tiết công văn được đính kèm theo link này:  Tải về 5416-291118.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền