Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 25/07/2018, 17:00
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện và tuyên truyền “ năm dân vận chính quyền” 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/07/2018

    Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1074/SNV-XDCQ-CTTN ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện và tuyên truyền         " Năm dân vận chính quyền" 2018;

    Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo việc gì cũng thành công"; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác dân vận; cải tiến lề lối phương thức làm việc theo hướng "gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân"; chống lại những biểu hiện tiêu cực tham nhũng, quan liêu, gây phiền hà cho nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; từng bước đưa công tác dân vận của cơ quan đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.     Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền được tiến hành đồng thời với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của công chức, viên chức gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"; tích cực phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

    Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc nâng bậc lương, khen thưởng và việc quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm công chức, viên chức gắn với việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền của mỗi công chức, viên chức theo chức trách nhiệm vụ được giao. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2018 như sau:

   1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới;

   - Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh";

   - Tiếp tục đổi mới, nội dung và phương thức thực hiện công tác dân vận quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn công tác dân vận với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

   2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, giải quyết nhanh và hiệu quả công việc;

    - Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Tập trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính; Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

   - Tăng cường đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân" và "Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân, làm dân tin".

   3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm của Ngành;

   - Vận động công chức, viên chức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tập trung đột phá vào các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

   - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề năm 2018 và giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thi đua trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn các phong trào thi đua với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" một cách chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch khai thực hiện và tuyên truyền " Năm dân vận chính quyền" 2018 của Sở Giao thông vận tải./.


Chitiet61 được đính kèm theo link này:  Tải về 3153-250718.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền