Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 31/05/2018, 17:00
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/05/2018

​    Sở Giao thông vận tải  báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành ​như sau:

   1. Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính:

   Sở Giao thông vận tải triển khai công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 như đã Ban hành Quyết định số 91/QĐ-SGTVT ngày 01/3/2018 về Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018; Quyết định số 16 /QĐ-SGTVT ngày 09/01/2018 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.

   2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

   Thực hiện Công văn số 336/UBND-KSTT ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC, Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và các cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Công bố nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và các cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   3. Cải cách tổ chức bộ máy:

   - Phối hợp cùng Sở Nội vụ và Sở Tư pháp xây dựng Quyết định Sửa đổi Khoản 2,  Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định  số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

   - Hiện Sở tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc và sắp xếp bố trí, phân công công chức ở các phòng chuyên môn đảm nhiệm những công việc phù hợp với khả năng, sở trường công tác và chuyên môn được đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.

   4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

   Đăng ký 28 đồng chí đi học gồm: 06 đồng chí học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính;  01 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2; 01 đồng chí học lớp cao cấp chính trị; 03 đồng chí học lớp trung cấp chính trị; 16 đồng chí học lớp kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc.   

   5. Cải cách tài chính công:

   Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Sở và các đơn vị trực thuộc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy gọn, nhẹ, hiệu quả hơn; phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và từng tập thể, cá nhân trong việc khai thác các nguồn lực, tiết kiệm kinh phí để nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

   6. Hiện đại hóa hành chính

   Đã rà soát, cập nhập, bổ sung các thủ tục hành chính cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 để nâng cao hiệu quả hoạt động,  giúp cho quy trình giải quyết công việc của đơn vị được minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức cũng như các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác.

   7. Việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở :

   Hiện nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được Sở duy trì và thực hiện tốt, cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ hướng dẫn tận tình, tiếp nhận theo đúng thành phần đã công bố.

   Phân công cán bộ thực hiện tiếp dân có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm và am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công, có kỹ năng giao tiếp tốt, luôn có thái độ tận tình, khéo léo, giải thích rõ ràng để người dân được thông hiểu. Trình tự, thời gian mức phí đối với từng loại thủ tục hành chính được công khai minh bạch để người dân được biết. Sở khuyến khích việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để thuận tiện hơn cho người dân. 


Chi tiết được đính kèm theo link này:  Tải về 1742-310518.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền