Sự thật “kiểm toán 27 dự án BOT giảm gần 100 năm thu phí”

Đối với các dự án BOT, tổng mức đầu tư ban đầu, thời gian thu phí là tạm tính, Thứ trưởng Đông khẳng định.

Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Sở năm 2017

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Ngày 07/02/2017, Văn phòng...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Ảnh đẹp Du lịch chủ đề "Tôi Yêu Bình Dương" năm 2017

Căn cứ chương trình công tác năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội thi Ảnh đẹp Du lịch Bình Dương năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế...

Sự thật “kiểm toán 27 dự án BOT giảm gần 100 năm thu phí”

Đối với các dự án BOT, tổng mức đầu tư ban đầu, thời gian thu phí là tạm tính, Thứ trưởng Đông khẳng định.

Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Sở năm 2017

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Ngày 07/02/2017, Văn phòng...